Algemene gebruiksvoorwaarden

0. Inleiding: Matching met klinische trials

Het doel van registratie op Curewiki is om gematcht te worden met potentiële klinische trials die overeenkomen met de aandoening van de gebruiker als patiënt.

Onze zoekmachine gebruikt de details van het gebruikersprofiel om gebruikers te matchen met klinische trials. Als de aandoening van de Gebruiker dus verandert, moet Curewiki dat weten om er zeker van te zijn dat het matchen gebeurt aan de hand van de meest recente en actuele informatie.

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de aangeboden dienst worden hieronder beschreven.

1. Definities en toepassing

1.1. 1.1. De beheerder en manager van de Diensten is Curewiki BV, een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting met maatschappelijke zetel te 1301 Bierges, Rue d’Angoussart 79, en geregistreerd onder Belgisch ondernemingsnummer BE0786411860 of een van haar filialen of dochterondernemingen (bv. SmartSeats Europe Ltd., Seaters Belgium BVBA) (hierna, collectief “Curewiki”).

Door toegang tot of gebruik van onze Website, onze mobiele applicaties en één van onze diensten (hierna, collectief de “Diensten”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de “Overeenkomst”). De “Website” is de Website beschikbaar op de volgende link www.curewiki.health en al zijn andere sub-domeinen.

Indien u vragen heeft over deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het gebruik van de Diensten, indien er zich problemen voordoen tijdens het gebruik van de Diensten, of om welke andere reden dan ook, kunt u contact opnemen met Curewiki op dit e-mailadres: info@curewiki.health

De term “Gebruiker” (of “u”) verwijst naar elke gebruiker, al dan niet geregistreerd op de Diensten, die de Diensten en/of haar inhoud raadpleegt, haar bestanden downloadt en/of gebruikt en zich registreert via elk beschikbaar formulier op de Diensten, of zich registreert om de Diensten te gebruiken.

Curewiki en de Gebruiker worden gezamenlijk aangeduid als “de Partijen”.

1.2. Door te surfen op de Website, door gebruik te maken van de mobiele applicatie of één van onze Diensten, door documenten te lezen, bestanden te downloaden, documenten en bestanden te raadplegen en/of te gebruiken op elke mogelijke manier, zich te registreren via elk formulier dat beschikbaar is op de Diensten, stemt de Gebruiker er formeel mee in deze algemene voorwaarden na te leven zonder enige beperking of vorm van voorbehoud.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van raadpleging van informatie, registratie of contract tussen de Partijen. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze deze.

Curewiki behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de Diensten. De Gebruiker wordt daarom aangeraden om regelmatig de laatste versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen, die permanent beschikbaar is op de volgende link www.curewiki.health/user-agreement.

2. Toegang tot en gebruik van de diensten en de inhoud ervan

2.1. De Diensten die door Curewiki via haar Website of mobiele applicaties worden aangeboden, zijn niet beschikbaar voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar. Door uw gebruik van onze Diensten, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Toegang tot de Dienst is mogelijk via computers, of mobiel, met een bijgewerkte software versie (browser, besturingssysteem, etc.). Curewiki garandeert geen enkele compatibiliteit en is op geen enkele manier aansprakelijk indien de gebruiker de Website, de mobiele applicatie, of de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk niet kan raadplegen en/of gebruiken, om welke reden dan ook. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te voorzien in de nodige apparatuur en, eventueel, human resources om zijn toegankelijkheid tot de Diensten te verzekeren De Gebruiker dient alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden geïnfecteerd door virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige computerprogramma’s van welke aard dan ook.

2.2. In het kader van de toegang van de gebruiker tot de diensten of de inhoud ervan, is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook

 • te proberen toegang te verkrijgen tot delen van de Diensten die niet toegankelijk zijn gemaakt voor het grote publiek, dat wil zeggen maatregelen te omzeilen die wij gebruiken om de toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken;
 • enige actie te ondernemen die, op enig moment, de goede werking van de Diensten op enigerlei wijze in gevaar zou kunnen brengen en enige actie te ondernemen die leidt tot een verstorend effect dat het vermogen van andere Gebruikers om toegang te verkrijgen tot de Diensten belemmert;
 • enig materiaal dat computervirussen bevat, of enige andere code, bestand of programma ontworpen om de functionaliteit van enige software, computer, dienst, server, netwerk of telecommunicatiemiddel te onderbreken, te vernietigen, te verstoren of te beperken, te uploaden, te posten, te verzenden, door te sturen, te e-mailen of op enige andere wijze te communiceren, zonder dat deze lijst exhaustief is;
 • gebruik te maken van welk (automatisch) systeem dan ook, zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, “robots”, “spiders”, “offline readers”, etc., met als doel het creëren van: (1) denial of service aanvallen (zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, netwerk DoS, Dos applicatives, netwerk DDoS, inclusief DrDOS, of DDoS applicatives); (2) berichten waarvan het doel is om vragen en verzoeken, reacties en prijsvraag inzendingen, stemmen, of enige interactie met een andere Gebruiker van de Diensten te manipuleren, zelfs wanneer de Gebruiker reageert op een verzoek dat op de Diensten is gedaan;
 • het plaatsen, uploaden, verzenden, doorsturen, e-mailen of op andere wijze communiceren van enige inhoud die onwettig, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, kwellend, beledigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend, racistisch is, enige inhoud in strijd met de geldende wetgeving, of anderszins schadelijk is, de privacy van anderen bedreigt;
 • op enigerlei wijze, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van derden te plaatsen, uploaden, verzenden, doorsturen, e-mailen of op enigerlei andere wijze te communiceren;
 • proberen andere Gebruikers te misleiden door zich de naam of bedrijfsnaam van anderen toe te eigenen;
 • persoonlijke gegevens met betrekking tot andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan;
 • te weigeren te voldoen aan de vereisten, procedures, algemene regels of regulerende bepalingen die van toepassing zijn op netwerken die verbonden zijn met de Diensten;
 • te kopiëren, te reproduceren, te reverse engineeren, te wijzigen, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen broncode af te leiden van, afgeleide werken te maken van de Diensten zonder;
 • of iets anders waarvan wij bepalen, naar ons eigen goeddunken, dat het de Diensten misbruikt of anderszins een negatieve invloed heeft op de Diensten of Curewiki.

2.3. De Gebruiker kan de Diensten gebruiken zonder een account aan te maken, met dien verstande dat bepaalde gebieden en functies van de Diensten alleen toegankelijk zijn voor of bruikbaar zijn door geregistreerde gebruikers. Om gematcht te worden met klinische trials is de Gebruiker echter verplicht om een account aan te maken In dat geval moet de Gebruiker bij zijn registratie nauwkeurige, actuele en volledige gegevens verstrekken en ervoor zorgen dat deze gegevens regelmatig worden bijgewerkt. Anders heeft Curewiki het recht om het account van de Gebruiker op te schorten of te beëindigen, of om de toegang tot alle of een deel van de Diensten of de inhoud ervan te weigeren.

De Gebruiker zal zijn login en wachtwoord geheim houden en niet met derden delen. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat buiten zijn medeweten kan plaatsvinden. In geval van twijfel over het geheim van het wachtwoord, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of Curewiki daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. De Gebruiker mag zijn account niet met een andere persoon delen of zich toegang verschaffen tot een account dat niet het account van de Gebruiker is.

2.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de functionaliteiten die via de Diensten worden aangeboden, aan verandering onderhevig kunnen zijn. Zo kunnen sommige van deze functionaliteiten worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat de Gebruiker kan oordelen dat de toegang tot een functionaliteit geen verworven recht vormt. Curewiki zal beslissen of het gepast is om enige inhoud gepresenteerd op de Diensten op te nemen of te verwijderen.

Curewiki behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder de Gebruikers daarvan vooraf op de hoogte te moeten stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in geval van onderhoud van de Diensten of belangrijke wijzigingen in de inhoud en/of de functionaliteiten ervan. Dit geldt ook indien Curewiki op goede gronden kan aannemen dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden of andere wettelijke bepalingen die op het moment van de overtreding van kracht zijn, heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld.

3. Licentie

3.1. De gebruiker heeft het recht om de diensten en de inhoud ervan enkel voor persoonlijke doeleinden te raadplegen. Als zodanig geniet de gebruiker van een persoonlijke licentie die hem het recht verleent om de diensten en de inhoud ervan te gebruiken. De persoonlijke licentie is niet-toewijsbaar en niet-overdraagbaar. De persoonlijke licentie kan enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. De duur van de gebruikerslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de diensten.

Elk commercieel gebruik van de Diensten is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” verwijst naar, maar is niet beperkt tot, elke verkoop of uitlenen van de verschillende functies van de Diensten, opnames van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Diensten, of elk gebruik van de Diensten en de onderdelen ervan met als enig doel om inkomsten te genereren.

3.2.   Het is eveneens strikt verboden voor de Gebruiker, die tegelijkertijd geen toestemming zal verlenen aan anderen, om:

 • de Website/mobiele applicatie of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, te lenen of te distribueren;
 • afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen aanwezig op de Website/mobiele applicatie;
 • het ontwerp of de assemblage omkeren of op enigerlei andere wijze trachten de broncode van de Website/mobiele applicatie of een deel daarvan te achterhalen;
 • een hypertext link te creëren naar of van de Website/mobiele applicatie, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Curewiki;
 • enig recht met betrekking tot de Website/mobiele applicatie en/of de inhoud daarvan in sublicentie te geven of op enigerlei wijze over te dragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht met betrekking tot de software.

4. Intellectuele en industriële eigendom

4.1. Het concept, de inhoud, lay-out, structuur, broncodes, programmering, afbeeldingen, foto’s, informatie, elementen van informatie, logo’s, grafieken, compilatie, ontwerpen, “look and feel” handelsmerken, modellen, slogans, software, applicaties, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, database, muziek, eigendomsinformatie, materialen en alle andere elementen van de Diensten en, in het algemeen, de inhoud en de structuur van de Diensten behoren toe aan, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Curewiki, en worden beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van de database, en alle andere intellectuele eigendomsrechten onder de geldende wetten, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt.

Door de diensten te gebruiken of te raadplegen, door zich te registreren, door bestanden te downloaden of door op enigerlei wijze gebruik te maken van de inhoud van de diensten, wordt de gebruiker op geen enkele wijze eigenaar van een van de hierboven bedoelde rechten of van gelijkaardige rechten. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij geen eigendomsrechten verwerft.

De Gebruiker mag de inhoud niet downloaden, afdrukken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins gebruiken of exploiteren, behalve bij het gebruik van de Diensten voor wettige doeleinden, en bij het maken van enkele kopieën van geselecteerde pagina’s van de toepasselijke Inhoud voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor distributie of plaatsing op een andere site. De Gebruiker stemt er verder mee in de Inhoud niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of er afgeleide werken op te baseren.

Het opslaan van enige informatie en/of element van de Diensten in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch verzamelen van informatie door de browser.

4.2. Gebruiker kan content aanleveren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gegevens, teksten, afbeeldingen, audio en/of enig ander element (“Gebruikerscontent”). De Gebruiker behoudt alle rechten op en is als enige verantwoordelijk voor al deze Gebruikersinhoud. Door het indienen van Gebruikerscontent verleent u Curewiki een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij en kosteloos recht en licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, in het openbaar uit te voeren, weer te geven, op te slaan, of te publiceren op welke wijze dan ook, in welk nu bekend medium dan ook of in de toekomst.

Bij het publiceren van Gebruikersinhoud, verklaart en garandeert de Gebruiker dat de Gebruikersinhoud: (a) uw eigendom is of door u wordt beheerd en dat u alle noodzakelijke rechten op deze Gebruikersinhoud hebt; (b) geen inbreuk maakt op de rechten van derden, deze niet verduistert of schendt; (c) nauwkeurig is, niet obsceen of lasterlijk is; en (d) geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit. U stemt er hierbij mee in Curewiki te vrijwaren voor enige en alle vorderingen die voortvloeien uit dergelijke Gebruikers Inhoud. Wij hebben het recht maar niet de plicht om Gebruikerscontent te controleren, te bewerken of te verwijderen. De User Content is niet-vertrouwelijk, en Curewiki zal niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking ervan.

4.3. Curewiki garandeert dat de elementen aanwezig op de Diensten en ter beschikking gesteld aan de Gebruiker door Curewiki de rechten van derden respecteren en niet illegaal zijn.

5. Aansprakelijkheid

a. Aansprakelijkheid van de gebruiker

5.1. De Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk, ook ten opzichte van derden, voor het raadplegen en het gebruik van de diensten, alsmede het downloaden van bestanden van welke aard dan ook, met welke technische middelen dan ook.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn registratie, en zal aansprakelijk worden gesteld voor elk misbruik of elke schade die eruit zou kunnen voortvloeien. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welk oneigenlijk gebruik van de registratie, login en/of wachtwoord dan ook.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle en alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van zijn account. De Gebruiker dient Curewiki onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@curewiki.com wanneer de Gebruiker kennis neemt van of een vermoeden heeft van enig ongeoorloofd gebruik van zijn account of accountgegevens. De Gebruiker blijft aansprakelijk voor activiteiten onder zijn account voorafgaand aan de kennisgeving aan Curewiki van een dergelijke ongeoorloofde toegang en de opschorting van zijn account.

5.2. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites/mobiele applicaties waarover Curewiki geen technische of inhoudelijke controle heeft. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn beslissing om deze links te activeren. Curewiki geeft dan ook geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere websites/mobiele applicatie, de externe links waarnaar zij verwijzen, noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze andere websites. Het is bijgevolg uitsluitend aan de Gebruiker om te bepalen of het aangewezen is om deze websites te bezoeken.

5.3. Bij het plaatsen van een bericht, of enige andere vorm van informatie, gegevens op de Website/mobiele applicatie, zal de Gebruiker enkel informatie (beelden, foto’s) gebruiken die verenigbaar is met de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, enz.), alsook met de normen, de goede zeden en de wettelijke bepalingen. Als dusdanig vrijwaart de Gebruiker Curewiki uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie ingesteld door derden op basis van de inhoud die de Gebruiker op de Website/mobiele applicatie heeft geplaatst.

5.4. De Gebruiker vrijwaart Curewiki tegen iedere aanspraak, in een van de volgende gevallen:

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van het al dan niet functioneren, gebruik of niet-gebruik van de Diensten, of de daarin opgenomen of bedoelde inhoud;
 • illegale of onbevoegde inbraak door een derde partij in de webserver of website/mobiele applicatie van Curewiki;
 • de introductie van een computervirus in de webserver of op de Website/mobiele applicatie;
 • tijdelijke congestie van de bandbreedte;
 • onderbreking van de internet verbindingsdienst om redenen buiten de controle van Curewiki.

De Gebruiker erkent, aanvaardt en gaat akkoord met:

 • de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van Internet of enig ander middel waarmee de Diensten beschikbaar is of zal zijn;
 • de risico’s van het opslaan en verzenden van informatie op elektronische of digitale wijze;
 • het feit dat Curewiki niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten (alsmede de gehele of gedeeltelijke inhoud daarvan) of het Internet, als gevolg van de voornoemde risico’s;
 • het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door Curewiki gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

5.5. Wij kunnen elke actie ondernemen die wij passend achten naar eigen goeddunken voor elke, werkelijke of vermoede, schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wet of als wij niet in staat zijn om de door u verstrekte informatie te verifiëren of te authenticeren. Deze maatregelen kunnen inhouden, maar zijn niet beperkt tot: tijdelijke of permanente opschorting van uw gebruik van of toegang tot onze Diensten of annulering van een matchingsproces.

b. Aansprakelijkheid van Curewiki

5.6. Curewiki is gehouden aan een middelenverbintenis. Curewiki spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten op de Diensten volledig, juist en bijgewerkt zijn en dat de Diensten te allen tijde toegankelijk blijven voor een normaal aantal gebruikers. Fouten en/of onvolkomenheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit worden uitgesloten en daarom geeft Curewiki terzake geen enkele garantie.

Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Diensten, om welke reden dan ook. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen oplopen bij het gebruik van de Diensten, de eraan gekoppelde sites, en/of de ter beschikking gestelde inhoud.

Bovendien zal Curewiki enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn opzettelijke fouten of nalatigheid. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opzettelijke fouten of nalatigheden van haar werknemers, opdrachtgevers en, in de regel, haar uitvoerende agenten. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Diensten.

Curewiki garandeert niet de compatibiliteit van de bestanden (die deel uitmaken van de Diensten) met de uitrusting van de gebruiker of de toegankelijkheid van deze elementen.

Wat de berichten van derden betreft, kan Curewiki niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit, noch voor de fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen die in deze berichten worden geplaatst, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker die ze plaatst.

5.7. Ondanks de beste inspanningen van Curewiki om de Diensten vrij te houden van bugs, virussen, trojan horses en spyware, kunnen deze incidenten niet worden uitgesloten. Curewiki kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies als gevolg van deze incidenten, in het bijzonder met betrekking tot de gegevens van Gebruikers. Gebruikers wordt daarom ten zeerste aangeraden de nodige firewalls, anti-virus en andere beschermende software te installeren om mogelijke schade aan hun computers te voorkomen en voorzichtig te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Advertenties die op de Diensten worden geplaatst vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van derden Curewiki kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, juistheid, aanbod, inhoud, goede werking en/of kwaliteit van de in verband met deze advertenties aangeboden goederen en/of diensten.

Curewiki heeft niet al het materiaal, inclusief gebruikerscontent die beschikbaar wordt gesteld via Curewiki, of enige andere diensten, websites, webpagina’s en applicaties waarnaar dergelijke gebruikerscontent of de Diensten linken, of die linken naar de Diensten of een Fan Groep (“Sites van Derden”), beoordeeld en kan dit ook niet Curewiki is niet verantwoordelijk voor of heeft geen controle over dergelijke privacy- of beveiligingspraktijken of het verzamelen, opslaan, gebruiken of vrijgeven van informatie van een gebruiker door een Derde Partij Site.

6. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

6.1. Alle informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, enz., en alle communicatie tussen u en Curewiki zijn onderworpen aan onze Privacy Policy beschikbaar via deze link: www.curewiki.health/privacy/.

Curewiki zal NOOIT de identificeerbare persoonlijke gegevens van de Gebruiker verkopen of aan iemand anders verstrekken zonder de uitdrukkelijke, specifieke toestemming van de Gebruiker Dit kan alleen gebeuren, met de uitdrukkelijke en specifieke toestemming van de Gebruiker, in het geval dat we een match identificeren met een trial waarvoor de Gebruiker aan de toelatingscriteria voldeed. In dat geval informeren wij de Gebruiker en brengen wij, na uw toestemming voor die specifieke proef te hebben ontvangen, de Gebruiker in contact met de onderzoekslocatie of de sponsor van de proef.

Om hier volledig transparant te zijn, wanneer een Gebruiker zich registreert op Curewiki, draagt de Gebruiker gegevens bij die Curewiki gebruikt en deelt op een geaggregeerde en ongeïdentificeerde manier met onderzoekspartners die werken aan de behandelingen en genezingen van morgen. Dit is een andere manier, naast deelname aan de trials zelf, waarop de Curewiki gemeenschap bijdraagt aan het redden van levens.

7. Diversen

a. Overmacht

Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toevallige omstandigheden, of van een Act of God.

De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: het gehele of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het computersysteem of gegevensbestand van Curewiki, wanneer één van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan Curewiki kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat Curewiki heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; aardbevingen; branden; overstromingen; sneeuwstormen; epidemieën; oorlogshandelingen of terrorisme; stakingen, al dan niet afgekondigd; uitsluitingen; blokkades; arbeidsconflicten; opstanden en rellen; een onderbreking van de energievoorziening (zoals elektriciteit); een storing van het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem; een storing van het telecommunicatienetwerk; een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of telecommunicatienetwerk waarvan de provider afhankelijk is; een feit of beslissing van een derde partij wanneer een dergelijke beslissing van invloed is op de juiste uitvoering van dit contract; of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Curewiki.

b. Onwettigheid

De onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) zal op geen enkele manier de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloeden, noch de rest van een dergelijk artikel, paragraaf of bepaling, tenzij er een duidelijke tegengestelde bedoeling in de tekst is.

Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Curewiki dit vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

c. Titels

De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, dienen enkel ter referentie en gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of strekking van de bepalingen die zij aanduiden.

d. Wijzigingen van deze overeenkomst

Curewiki behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de Diensten.

e. Wijzigingen of onderbreking van de Diensten

Curewiki behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder de Gebruikers daarvan vooraf op de hoogte te moeten stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in geval van onderhoud van de Diensten of belangrijke wijzigingen in de inhoud en/of de functionaliteiten ervan. Curewiki voert regelmatig gepland onderhoud uit. Hoewel Curewiki haar best doet om impact op de klant te vermijden, kunnen de Diensten tijdens onderhoudsperiodes tijdelijk niet beschikbaar zijn.

f. Onafhankelijkheid

Curewiki is op geen enkele wijze verbonden met enig farmaceutisch bedrijf, Contract Research Organization, biotechnologiebedrijf of andere industriële speler en is niet verbonden aan enig ziekenhuis of onderzoekslocatie.

g. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling, voorafgaand aan elke andere methode van conflictoplossing.

Daartoe zullen de partijen in onderling overleg een bemiddelaar aanstellen die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.cfm-fbc.be/nl) of zullen zij een derde belasten met de aanstelling van de bemiddelaar.

Zodra de bemiddelaar is aangewezen, bepalen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de modaliteiten voor de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.

Elk van beide partijen kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder vooruit te lopen op de uitkomst ervan.

In geval van mislukking van de bemiddeling, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd.

Curewiki BV, met maatschappelijke zetel te Rue d’Angoussart 79, 1301 Bierges, België